Logo FNO

Datagrunnlag

Grunnlaget for dataene er oppgaver over inntrufne skader og anslåtte erstatninger rapportert av skadeforsikringsselskapene. Disse baserer seg på skademeldinger innlevert til selskapene.

Det er de største forsikringsselskapene i Norge som leverer data til TRAST. Disse selskapene dekket nær 95% av det norske markedet ved oppstarten av TRAST, men deres markedsandel har falt til drøye 70% i dag.

TRAST benytter vekter for å kompensere for denne underrapporteringen. I tillegg er det korrigert for litt ulike rutiner i selskapene, samt for skader som er inntruffet, men ennå ikke meldt selskapet. På denne måten vil det totale antall skader og de anslåtte erstatningene som presenteres i tabellene i TRAST, vise et korrekt bilde av alle inntrufne trafikkskader i hele Norge inkludert Svalbard. I krysstabellene presenteres altså beregnede verdier.

Bare trafikkskader i Norge med kjent skadetidspunkt er inkludert. Tallmaterialet blir av denne grunn noe mindre enn det som rapporteres i Finans Norges kvartalspublikasjon "Skadestatistikk for landbasert forsikring". Det henvises til denne statistikken hvis man skal ha totaltall for motorvognforsikring.

Kodeverket er blitt utvidet ved et par anledninger. Kjøretøytypene ATV og snøscooter ble innført i 2010, og skader i rundkjøringer er blitt kodet siden 2012. Etter 2011 har skader med ukjent skadested blitt inkludert.

Kvaliteten på datagrunnlaget antas å være tilstrekkelig god til å vise et korrekt bilde av skadeutviklingen, men ved koding av flere millioner skader er det ikke til å unngå at det oppstår noen feil og unøyaktigheter. Vi arbeider kontinuerlig på flere plan for å oppnå en så god datakvalitet som mulig.

Begreper

Med en trafikkskade menes enhver skademelding som omfattes av ansvars- og kaskodekningene på en motorvognforsikring. I praksis vil trafikkskadene omfatte alle veitrafikkulykker som meldes til forsikringsselskapene. Veitrafikkulykker som resulterer i små materielle skader vil som regel ikke meldes, og heller ikke skader som er uten forsikringsdekning.

Trafikkskadene kan deles inn i materielle skader og personskader. Skader som både er en materiell- og personskade telles som én trafikkskade, mens erstatningsbeløpet fordeles med en "materiell"-del og en "person"-del. Her vises bare materielle skader.

Materielle skader omfatter alle ulykker der det har vært skade på motorvognen. Antall materielle skader reflekterer antall involverte parter som har meldt en skade til sitt forsikringsselskap. Antallsbegrepet som benyttes for å telle trafikkskadene er således antall skadetilfeller som motorvognulykkene har resultert i, og hvor skaden er inntruffet i det aktuelle året. Følgelig vil antall trafikkskader være større enn antall trafikkulykker.

Erstatningsbegrepet er anslått erstatning. Med anslått erstatning menes betalte erstatninger pluss erstatningsavsetninger for de skader som er inntruffet i den tidsperioden statistikken omfatter.

Eksempel på en krysstabell

TRAST genererer krysstabeller som den som er vist nedenfor.

Antall skader fordelt på kjøretøytype og år
Sum
2003
2002
2001
Personbil m.v. (under 3,5t) 808192 269701 273431 265060
Lastebil m.v. (over 3,5t) 42359 15204 12824 14332
Buss (over 3,5t) 12336 3777 4915 3644
Moped 11273 4382 3743 3149
Lett motorsykkel 1416 429 477 510
Tung motorsykkel 7012 1970 2459 2584
Andre kjøretøyer 29312 9953 10671 8688
Ukjent 1149 96 112 941
Total 913048 305511 308630 298908
Rapporten er laget basert på følgende filter:
Filter Verdier
År: 2003,2002,2001

Denne tabellen er laget med kjøretøytype i radene og år i kolonnene. I cellene står antall skader. Merk at siste rad og første tallkolonne inneholder henholdsvis kolonnesummer og radsummer.

For at denne tabellen ikke skal bli for stor, er tidsperioden begrenset til tre år. Slik filtrering av datamaterialet gjøres ved å velge verdier fritt i listboksene i midtseksjonen på siden. Fler enn et valg kan gjøres i en listboks ved å kontroll-klikke, og ved å skift-klikke kan man velge et helt område. Valget Alle opphever filtreringen.

Merk at summene ikke alltid ser korrekte ut i krysstabellene. Dette skyldes at TRAST opererer med beregnede verdier. Hvis vi i eksemplet summerer antall skader med mopeder, kommer vi til 11274, og ikke 11273. Forklaringen er at de tallene som står i tabellen er avrundet fra de beregnede tallene 11273,2 = 4381,5 + 3743,0 + 3158,7.

Tabellen ovenfor viser antall skader. Alternativt kan man velge å vise anslått erstatning. Nederst på TRAST-siden er det også anledning til å velge å regne om de absolutte verdiene til prosenter. Man velger da om tallene skal summeres til 100 radvis, kolonnevis eller totalt. Krysstabellen må genereres på nytt ved et trykk på knappen merket "Vis statistikk" hver gang et eller flere valg endres.